Како се грижиме нашите клиенти и нашите производи да бидат безбедни од COVID-19

Нашата компанија ги има превземено сите мерки за заштита при работа со храна и COVID-19, ги имаме имплементирано "HACCAP" стандардите, а во нашето тековно работење се водиме според "4C" принципите за работа со храна. Нашиот персонал го информиравме и обучивме за заштита од ризиците од COVID-19, а заштитни маски и средства за дезинфекција се дел од новововедените принципи на работа. Имаме наплата со картички и терминали кои овозможуваат "Contactless" технологија на наплата.