How it works

Step 1 - Fill the application form

Во МАРКТ Програмата за лојалност се пристапува бесплатно со пополнување и потпишување пристапница во една од продажните места на МАРКТ или електронски преку регистрација електронски

Во моментов МАРКТ картичките се издаваат единствено во електронска форма а погодностите од МАРКТ Програмата за лојалност можат да се користат со наведување или приложување на електронската картичка преку вашиот смарт телефон или преку наведување на серискиот број на Вашата МАРКТ картичка на каса во нашите продажни места. Нивото на погодности кои Корисниците можат да ги добијат зависат од категоријата на производи како и обемот на трансакции на Корисникот согласно графичкиот приказ даден подолу:

Step 2 - Become member within 24h from your application

По поднесувањето на пристапницата односно по регистрацијата на нашата веб страна, во рок од 24часа ќе добиете e-mail/порака на контактот што сте го навеле, во која ќе добиете бар код и сериски број на Вашата МАРКТ картичка. Секој добиен поен претставува замена за еден денар, правилата и условите за нашата лојалти програма ви се прикажани при апликација за лојалти програма, но можете и да ги прочитате на следниов линк.

Step 3 - Shop & earn Cash

Поените се собираат при секоја трансакција на продажните места на МАРКТ и се пренесуваат на Вашата лична сметка на МАРКТ картичката. При плаќањето на Вашата сметка треба да приложите електорнска верзија од вашата МАРКТ картичка (преку вашиот смарт телефон) или пак да го наведете бројот на вашата картичка. Нашиот вработен ќе ви ги евидентира добиените поени од таа трансакција.

Step 4 - Use the Cash collected

Доколку сакате да ги користите поените, при плаќањето на сметката, само треба да го известите нашиот вработен дека сакате да платите со Лојалти Картичката со што Вашето кумулативно салдо на поени ќе се намали пропорционално за износот на платената сметка.

Поените се собираат кумулативно во период од 24 месеци и тоа од почеток до крајот на календарска година.

По изминувањето на 24 месеци Вашите неискористени поени се бришат, односно не можат повеќе да се искористат, и почнува период кога се собираат одново.

Check your Balance
Со најава на www.markt.mk со Вашето корисничко име и лозинка, во секое време може да извршите проверка на тековната состојба односно поените на Вашата МАРКТ картичка.

Доколку неможете електронски да се информирате за поените на Вашата МАРКТ картичка тоа може да го сторите на каса во нашите продажни места.